Destination

Tokyo
Osaka
Sapporo(Hokkaido)
Sendai(Miyagi)
Yokohama(Knagawa)
Nagoya
Kyoto
Hakata(Fukuoka)